bla bla bla

Förvaltningsrätten kliar sig nog i huvudet nu. Min begäran om inhibiton: Gick iväg i söndags.


Begäran om omedelbart beslut. Inhibition

Jag vill med denna skrivelse och till denna bifogade handlingar uppmärksamma förvaltningsrätten på den akut uppkomna situation jag befinner mig i. Länsstyrelsens totala sammanfall, brist på såväl kompetens som styrning riskerar att allvarligt skada såväl mig, min hälsa, min ekonomi och min egendom. Övertrampen och felen är bortom omedvetna fel och slarv, utan är rena lögner, trakasserier, lagbrott, falsifieringar och en fullständig disrespekt för mitt väsen från såväl hög som låg inom myndigheten.

Jag tvingas därför begära hos förvaltningsrätten i Malmö att man utfärdar ett interimistiskt beslut att förelägga länsstyrelsen i Skåne att låta ärende NN förbli vilande till vidare. Djurens situation och välbefinnande kan lätt kontrolleras genom jag även begär att distriktsveterinärstationen i Tomelilla tills vidare förordnas som kontrollerande myndighet.


Nu har jag vaknat igen

Mitt yttrande till länsstyrelsen eftersom de funderar på spexiga sätt att sno mina djur:


Yttrande

Jag måste uttrycka min allra största oro över läget på länsstyrelsen i Skåne.

2010-02-19 mottog jag ett övervägande om föreläggande förenat med vite enligt 1988:534 26§. I övervägandet kan man läsa att man vid inspektion uppmärksammat brister i min djurhållning. Bilagt övervägandet finns en kontrollrapport från ett besök i en besättning som inte är min. Jag kan inte någonstans se att man nämner min besättning i nämnda protokoll. Detta till trots har man skrivit in mitt namn under djurhållare och man överväger således att vid vite förelägga mig att sköta djur som bevisligen inte är mina. Jag kan inte ta annat än för givet att det begåtts ett fel på myndigheten och ber i en skrivelse Hansson rätta till felet. Se bilaga. Hansson framhärdar dock och tillsänder mig felaktig samma material igen. Jag känner lantbrukaren som konrollrapporten egentligen skulle varit riktad mot, det är min far, och jag var under de sista tio minuterna av besöket vittne till myndighetens sammanfattade bedömning av hans djurhållning. Vid denna tidpunkt meddelade Hansson att hon tittat på mina djur också. Jag bad om hennes material men blev nekad. Hennes agerande renderade i en erinran från JO för brott mot förvaltningslagens sextonde paragraf, se bilaga, och jag har fortfarande inte fått något protokoll gällande min besättning. Istället envisas Hansson som sagt med att tillsända mig protokollet från besöket hos min far.

Då länsstyrelsens fel inte utgjorde någon större inverkan på min vardag och då jag bett Hansson rätta till felet valde jag att invänta Hanssons protokoll gällande min besättning. Detta har fortfarande inte kommit. Om besöket hos mina djur skedde då jag tror det skedde har det nu gått snart nio veckor utan att jag fått något protokoll. Förutom det protokoll i vilket man vill låta påskina att jag skulle äga min fars djur. Vilka djur jag äger respektive inte äger kan Olsson och Hansson med lätthet kontrollera i jordbruksverkets register CDB. I detta register finns samtliga nötkreatur i hela Sverige med fullständig identitet och ägarförhållande redovisat.

Då det inte är första gången duon Hansson/Olsson såväl privat som i myndighetsställning trakasserar mig kontaktar jag 2010-03-12 Christina Håhus samt Björn Risinger för att meddela att jag avser polisanmäla Hansson och Olsson för trakasserier. 2010-03-17 anmäler jag i två skrivelser Hansson och Olsson till polisen i Skåne. Se bilaga. Två arbetsdagar senare meddelar Hansson och Olsson att de överväger att omhänderta min fars kor. Hämnd- alternativt skrämselmotivet från Olssons och Hanssons sida är tydligt och klart. Även detta övertramp har blivit polisanmält av såväl mig som min far. Se bilagor.

2010-03-20 begärde min far hos förvaltningsrätten i Malmö att ” Med anledning av den akut uppkomna situationen, den totala frånvaron av rättssäkerhet för såväl mig som mina nära och mina djur, och det lidande detta utgör för mig och min familj och riskerar att utgöra för mina djur tvingas jag därför begära att förvaltningsrätten omedelbart utfärdar ett interimistiskt beslut att förelägga länsstyrelsen i Skåne att låta ärende NN förbli vilande tills vidare. Djurens situation och välbefinnande kan lätt kontrolleras genom jag även begär att distriktsveterinärstationen i Tomelilla tills vidare förordnas som kontrollerande myndighet.”

Trots att länsstyrelsen var medveten om det i ärendet begärts inhibition fortsatte man från förvaltningsjuridiska enheten att behandla ärendet. Dock inte mot min far som man kunde tro. Istället ändrar länsassessor Eva Johansson ordalydelsen i i ärendet redan utsända handlingar för att komma åt mig istället för min far när han nu begärt inhibition.

Assessorn Johansson meddelar nu mig att hon överväger att enligt 1988:534 31§ för mig omhänderta sjutton nötkreatur. Johanssons skäl är att Simrishamns kommun 2005 och 2008 beslöt förelägga min far, född 1951 och således sedan länge myndig, att förbättra sin djurhållning. Dessa förelägganden var riktade mot min far allena och ingalunda mot mig. Jag ägde inte ens några djur. Ej heller disponerade över, förfogade över eller ansvarade för några djur överhuvudtaget. Varken min fars eller någon annans. Varken 2005, 2008 eller tiden däremellan.  Sanningen är att, och detta kunde assessorn Johansson med lätthet kontrollera i CDB-registret, att jag köpte mina första djur sommaren 2009. Blotta tanken att ens överväga att omhänderta mina djur är en allvarlig kränkning och ett övertramp av rang då det enligt 1988:534 31§ ska tas beslut om omhändertagande om:

·         Djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse från kontrollmyndighet. Jag har aldrig någonsin fått en enda negativ synpunkt på min djurhållning. Varken från myndighetshåll eller allmoge. Tvärtom om har jag fått de bästa omdömen man kan få. Den enda gång jag ens varit närheten av att diskutera min djurhållning med länsstyrelsens djurskyddsinspektörer blev jag nekad att ta del av deras material rörande mina djur och Emma Hansson fick en erinran från JO för brott mot förvaltningslagens sextonde paragraf.

·         Ett beslut meddelat enligt 1988:534 26§ och som är väsentligt ur djurskyddssynpunkt inte följs. Jag har som sagt aldrig tagit del av någon kritik mot min djurhållning, jag har aldrig ens fått något protokoll rörande min besättning. Än mindre har jag varit föremål för beslut meddelade enligt 1988:534 26§.

·         Ett beslut meddelat enligt 1988:534 29§ inte följs. Lämnas utan kommentar.

·         Den som har djuren i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap 13§brottsbalken. Bortsett från någon fortkörning har jag aldrig varken varit föremål för polisutredning eller dömd för något brott överhuvudtaget.

·         Den som har djuren i sin vård upprepade gånger dömts för brott mot 1988:534 36§ eller som upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 1988:534 26§. Jag har aldrig någonsin varit föremål för ett enda beslut meddelat med stöd av 1988:534 26§. Jag har som sagt aldrig mottagit en enda negativ kommentar kring min djurhållning. Än mindre varit föremål för något föreläggande.

 Det är således inte överhuvudtaget möjligt att omhänderta ett enda av mina djur. Skulle det nu vara så att myndigheten skulle tycka att mina djur är vanskötta så åligger det dem enligt dels djurskyddslagen att uppmärksamma mig på detta innan kontrollbesökets slut, att tillställa mig ett protokoll så snart som möjligt och att enligt behovsprincipen försöka nå samma reslutat man vill nå med ett omhändertagande med tillsägelse och föreläggande. Johansson försöker kringgå lagen genom att ändra i övervägandet myndigheten tillställt min far i vilket man skriver att man överväger omhänderta de djur han äger till att man nu i övervägande tillställt mig skriver att man överväger omhänderta de djur han håller och sedan skriva att man inte kan särskilja mina djur från hans. Detta påstående är uppenbar lögn då Johansson i meningen innan redovisat exakt antal djur som jag äger och med övervägandet bilagt en fullständig förteckning med komplett identitet över samtliga mina djur. Bortsett från att Johansson ljuger och falsifierar så utgår hon när hon skriver att hon inte kan särskilja mina djur från min fars att grunden för ett omhändertagande av min fars djur är riktig. Trots att beslut i ärendet inte avkunnats och trots att hon vet om att det är begärt inhibition i ärendet. Johansson anger även som skäl att omhänderta mina djur att ”Det finns uppgifter som tyder på att även du deltar i djurhållningen på adressen”. Det står ingenstans i materialet i ärende NN att jag är delaktig i djurskötseln och de uppgifter hon nu anför som skäl att omhänderta mina djur är dels extremt vaga, dels ogrundade och utan källhänvisning och dels grunden till min polisanmälan mot Olsson och Hansson. Att då låta dessa i íckeargument  och lögner utgöra grund i ett så konsekvensfyllt ingrepp i mitt liv som nu Johansson hotar med, och som strider mot såväl proportionalitetsprincip, behovsprincip, djurskyddslag och förvaltningslag tyder mer på myndighetens sammanfall än på seriös myndighetsutövning. Jag har även när jag granskat de dokument min far blivit tillställd i ärendet NN konstaterat att man i materialet kommenterar mitt utseende och att myndigheten ingalunda kan ta något beslut om omhändertagande förrän jag beretts tillfälle att yttra mig över samtliga handlingar i ärendet.

Jag har i kontakter med såväl jordbruksdepartement som jordbruksverk fått meddelat att den yttrandetid om två arbetsdagar, om jag varit hänvisad till posten, en arbetsdag, som myndigheten gett mig är såväl oanständigt som orimligt kort och begär därför förlängd yttrandetid. Dessutom vill jag än en gång påpeka att jag eftersom myndigheten envisas med att kasta in mig i ett pågående ärende och således har två personer i samma diarienummer har rätt att ges tillfälle att yttra mig i allt material i ärendet innan beslut kan fattas.

Då hela situationen är fullständigt barrock och då jag, trots att jag polisanmält två enskilda länsstyrelsemedarbetare, trodde mer om myndigheten bad jag i ett mail chefsjurist Per Almström korrigera felet. Se bilaga. Almström sänder mailet vidare till Eva Fjelkner som svarar med samma övervägande som assessorn Johansson nyss tillsänt mig. Kopia går bland annat till Almström. Chefsjuristen Almström och chefen för förvaltningsjuridiska enheten Fjelkner reagerar överhuvudtaget inte på att myndigheten överväger att omhänderta mina djur med grund i att förelägganden riktats mot någon annan. Jag har i skrivelse från myndigheten anklagats för att ha inkommit med material och uppgifter jag överhuvudtaget inte känner igen. Material härrörande från besök på samma gård samma datum har i ärendet olika diarienummer. Assessorn Johansson som är den från förvaltningsjuridiska enheten som bistår de polisanmälda Olsson och Hansson med stöd under processen föranledd av min polisanmälan fortsätter Olssons och Hanssons arbete att bringa mig skada. Man vill omhänderta mina djur trots att jag inte fått yttra mig över allt material i ärendet. Man sätter min yttrandetid till två, i praktiken, en arbetsdag. Man överväger vid vite förelägga mig att sköta någon annans djur. Man kommenterar mitt utseende i det skrivna materialet. Man vill omhänderta mina djur för att man inte kan lista ut vilka som är mina trots att man i övervägandet noggrant redovisat den fullständiga identiteten på samtliga mina djur. Man ändrar ordalydelser i redan utsänt material för att kunna komma åt mig. Man vill med polisanmälda lögner omhänderta mina djur. Man fortsätter i ett ärende det är begärt inhibition i. Länsstyrelsen i Skåne har uppenbarligen fallit samman och den fullständiga bristen på kompetens och styrning inom myndigheten har så totalt omintetgjort min rättsäkerhet. Jag har därför hos förvaltningsrätten i Malmö begärt att länsstyrelsen föreläggs att låta ärendet bli vilande.

Jag ställer mig således avvisande till assessorn Johanssons övervägande och förväntar mig en ursäkt.


Danskarna är jävligt hariga som är rädda för ekorrar.

Idag när jag öppnade posten kunde jag läsa att Eva Johansson, länsassessor vid länsstyrelsen i Skåne, övervägde att omhänderta mina djur. Skälen hon redovisar är att man redan överväger att omhänderta min fars djur. Detta med grund i föreläggande som riktats mot honom – inte mot mig, och länsstyrelsens medarbetare har redan tidigare polisanmälts för hanteringen av ärendet kring detta. Eva Johansson, som jag aldrig träffat, menar uppenbarligen att grunden för att omhänderta min fars djur är befogad trots att ärendet ska vara vilande till dess att förvaltningsrätten i Malmö beslutat annat. Vidare skriver tanten att hon inte kan hålla isär mina och min fars djur. Trots att hon i meningen innan med hänvisning till CDB redovisat hur många djur jag äger , och dessutom bifogat ett CDB-utdrag över samtliga mina djur med fullständig identitet. Hon har alltså nyss redovisat precis alla djur jag äger men vill ändå omhänderta dem eftersom hon inte kan hålla isär dem från någon annans djur på ett helt annat SE-nummer…

Hon som ändå förväntas vara lite juridiskt kompetent skriver också i sitt övervägande att ”Det finns uppgifter som tyder på att även du deltar i djurhållningen på adressen”. Vad jag gör på min fritid, vad jag gör på eventuella jobb vid sidan om mitt företag, vilka jag träffar och vilka jag hjälper har myndigheten inte med att göra. Det länsstyrelsen i detta fallet ska bry sig om är hur jag sköter mina djur. Det finns för övrigt uppgifter som tyder på att Eva Johansson köpt sin jur.kand. på Butteriks.

Jag tycker inte att det är rimligt att omhänderta mina djur för att jag hjälpte min far att mjölka hans kor.

Dessutom borde Eva Johansson själv inse att det inte är hennes jobb att besluta om omhändertagande. Hennes uppgift är att ge förvaltningen juridiskt stöd och därigenom skydda enheten från skadeståndsanspråk och processer – inte med li och lust göra det omvända...


Mycket skrivande blir det...

När inspektörerna kommit på att de kan ju inte bara köra ut och omhänderta djur sådär så fick man ju göra något mer. Att farsan skulle tjäna på en rättslig prövning om brott mot djurskyddslagen stod nog ganska klart, så man ansökte sex måndader efter att man snott en del av farsans djur om djurförbud för farsan. Här kommer hans senaste yttrande:

Yttrande

Jag har i dokument jag fått tillsänt mig i ärendet fått kritik för att jag inte skulle ta till mig kritik från myndighetens sida och att jag inte skulle åtgärda påtalade brister. Med det material som jag nu tagit del av kan man inte annat än att konstatera att jag omöjligen kan göra myndigheten till lags. Det material rörande samma besök som Eva Stenfelt-Thuresson och Emma Hansson var för sig sammanställt innehåller ett antal motsägelser och olika bedömningar. Bara detta i sig är brott mot djurskyddsförordningen. Dessutom framför man i dokumenten krav som ingalunda framfördes under besöket samt uppgifter man påstår komma från mig men som jag ingalunda lämnat och framförallt inte känner igen.

Gällande myndighetens agerande under besöket 2010-03-12 kan först och främst nämnas att detta blivit polisanmält för brott mot djurskyddslagen. Man kan i Hanssons eget material konstatera att Hansson och Olsson brutit mot 1988:534 27§ då man trots att jag ingalunda medgav inspektion från Hanssons och Olssons sida och trots att de inte tillkallat polis, vilket åligger dem om de vill utföra inspektion i låst lada eller om djurägaren sätter sig till motvärn, trängt in i samtliga mina stallar. Detta förfarande är också lämnat till polis för granskning ur grundlagsbrottsperspektiv.

Jag lämnar bedömningarna i Hanssons och Stenfelt-Thuressons material i stort sett därhän. Att Hansson ljuger och fantiserar fritt i sina protokoll är för mig ingen nyhet men även om Stensfelt-Thuresson i sitt protokoll missuppfattat mig på en rad punkter lämnar jag detta utan kommentar. Det finns medvetna övertramp i Hanssons material och jag tar för givet att Stensfelt-Thuresson och jag kan reda ut missförstånden.  Jag kan inte annat än att konstatera att konstateranden som att vattenkaret hos mjölkkorna under besöket var under påfyllning tyder på bristande kunskap vad gäller flottörers funktion och uppbyggnad, att svepande påståenden som att flera djur var i underhull, att vissa var sjukliga och att vissa var oacceptabelt smutsiga står i direkt motsats till den uppfattning leg.vet, Vet. Med. Dr. i ämnet Husdjurens Närmiljö NN hyser efter en fullständig genomgång av min djurhållning. Intressant är även att man anklagar mig för att inte ta hand om sjuka djur då man i materialet konstaterat att jag har djur i sjukboxarna. Inte heller kan jag se några balband på myndighetens egna bilder. Detta trots att jag kan läsa att jag försökt reparera inredningen med just balband. Det enda balband jag kan minnas är det balband jag satt upp på myndighetens direkta uppmaning. Jag kan även konstatera att Hansson upprepar sitt bedrägliga beteende och lägger bilder på djur jag bevisligen inte äger i protokollet från 2010-03-12, och än allvarligare att Stensfelt-Thuresson för andra gången blandar in djurhållning på fastigheter jag ingalunda äger, SE-nummer jag inte känner igen och djur som jag bevisligen inte äger i ett ärende rörande mig och min djurhållning. Ko nr 122 konstaterar Hansson med skrivningen ”När du försöker lyfta på hornet ryggar kon och slänger med huvudet vilket är tecken på smärta” att kon skulle ha ont i hornet. Jag har sedan hornet avlägsnats testat att göra samma rörelse framför huvudet på kon som jag gjorde vid besöket 2010-03-12 och har konstaterat att kon upprepar samma rörelse. Jag har även testat att göra samma rörelse framför huvudet på kor som dels blivit avhornade som kalvar och dels fått hornen avsågade som vuxna djur. Alla gör samma rörelse. Detta kräver ett klarläggande från myndigheten om myndigheten anser att korna har fantomsmärtor. Hansson skriver vidare i sitt protokoll att ko nr 330 har ett ”större, illaluktande varigt sår/sprucken böld uppe på korset” för att senare konstatera i sin minnesanteckning att nämnda sår var 6-8 mm stort. Såret i fråga var alltså mindre än en nagel. Just Hanssons dokumentation kring 122 och 330 förtjänar allvarlig kritik och ifrågasättande, och jag vill även meddela att kompletterande material gällande Hanssons arbete kring 122 och 330 kommer att lämnas till polisen. Hansson skriver i sitt protokoll att 122 ”Ko med individnummer 122 har ett avbrutet horn som ligger an mot vänster öga, ögat rinner och har en uppenbar olägenhet av det.” I förrättningsunderlaget från Distr.vet NN kan man läsa att 122 inte verkar ha speciellt ont av det brutna hornet. Hansson skriver om 330 att NN vid samtal med Hansson uppgett att NN ansett att kon inte var allmänpåverkad av såret, jag hade alltså rätt i min bedömning att det inte behövdes tillkalla veterinär för att behandla såret, och Hansson presenterar i slutet av sin tjänsteanteckning en uppenbar lögn då hon anklagar distr.vet NN för att ha påstått att 330 var i underhull och allmänt eftersatt. Trots att vi i förrättningsunderlaget inte kan läsa något som ens antyder att NN skulle hysa denna uppfattning. Hansson har återigen visat att hon missbrukar det mandat och förtroende samhället gett henne för att skada mig som person. Jag uppskattar inte att Hansson och Olsson kommenterar utseendet på mina barn sitt material. Däremot kan jag till viss del uppskatta att man från myndigheten i sina protokoll kallar mig för ”ni” men hade uppskattat mer om inspektörer kunde visa lite mer hyfs vid sina inspektioner samt att myndigheten står för sina utfästelser.

Såväl Lotta Berg som Stenfelt-Thuresson har uppgett till mig att man kommer att ta kontakt med mig före ett besök i min besättning. Det kan ingalunda räknas som att ta kontakt när Hansson ringer tre minuter innan ni står på gården och med hälsningen ”Vi är hos dig om en stund” kräver fullt tillträde till mina lokaler och mitt företag. Jag uppskattar inte heller att man från myndighetens sida försöker komma ur sina utfästelser med att skylla på att det var Lotta Berg som lovat att kontakt skulle tas innan besök. Såväl Berg som Stensfelt-Thuresson tillhör samma myndighet, samma enhet och jag kan inte anse det som rimligt att medborgarna får olika svar från samma myndighet beroende på med vem man har kontakt. Att det bara var Berg som gjort utfästelser om att kontakt skulle tas för besök i min besättning är vidare osanning då även Stensfelt-Thuresson gjort denna utfästelse.

Gällande det material som härrör från myndighetens besök 2009-04-16, 2009-05-11, 2009-05-12, 2009-08-28 samt 2009-12-11 vill jag bara kontrollera att myndigheten exkluderar detta ur denna prövning då myndigheten själv och på eget initiativ avslutat samtliga ärenden.

Gällande det material myndigheten inhämtat från Simrishamns kommun/miljöförbundet Österlen kan vi konstatera att Hansson medvetet har exkluderat material som visar att hon själv avslutat ärendet med de tre förelägganden hon påstår att jag brutit mot. Hanssons handlande och övergrepp i detta ärende är polisanmält. Vidare vill jag framföra stark kritik mot den dekadenta stämning som uppenbarligen råder på förvaltningen när man utan dubier låter material upprättat utanför vad lagen tillåter utgöra grund i en djurförbudsprövning mot mig.

Vi kan således konstatera att  Hansson som begärt att Stensfelt-Thuresson prövar djurförbud för mig avsiktligt ljugit i sina dokument för att bringa mig skada, att jag ingalunda brutit mot några förelägganden och att jag aldrig försummat vården eller skötseln av mina djur, och tar för givet att Stensfelt-Thuresson delar min och alla sansade människors uppfattning att det ingalunda finns skäl att meddela djurförbud för mig och att denna farsartade myndighetsutövning som Hansson och Olsson står för måste få ett slut.

Vill även påminna myndigheten om på vem bevisbördan vilar när det gäller bedömningar och konstateranden i det material jag fått mig tillsänt.


Bifogas:

Mail från leg.vet, Vet. Med. Dr. i ämnet Husdjurens Närmiljö NN vilket klart och tydligt visar att myndighetens bedömningar inte ligger i paritet med verkligheten. Vi kan bland annat läsa att det var länge sedan han såg så välmående djur; rena, välfödda och tillgiva, samt att den med det minsta lilla djuröga kan se en mycket kompetent djuromsorg.

Distr vet NN förrättningsunderlag vilket klart och tydligt visar att Hansson ljuger och skitar ner en av Österlens mest välsedda veterinärer för att komma åt mig.

Illustration i verklig storlek av vad Hansson kallar ett större sår.

Stensfelt-Thuressons mail i vilket hon meddelar att kontakt kommer tas med mig för ett besök.

Utskrift miljöförbundet Österlens händelseregister vilket klart och tydligt visar att Hansson lägger stort engagemang i att tillfoga mig skada.


Ingen blogg på mer än fyra veckor och sen hur mycket som helst.

Det borde inte bli fler stämningshöjare idag men man vet aldri: Min fars begäran att förvaltningsrätten i Malmö fråntar länsstyrelsen i Skåne tllsynsansvaret när det gäller hans djurhållning. Beslutar förvaltningsrätte i linje med farsans yrkande är det ett unikum. Det har vad jag vet aldrig tidigare hänt att en myndighet blivit fråntagen tillsynsansvaret...


Begäran om omedelbart beslut. Inhibition.
Jag och min familj har under flertalet år blivit trakasserade och förföljda av Emma Hansson, Sverker Olsson samt Peter Stenberg. Trakasserier som sedan länsstyrelsen i Skåne fick ansvar för inspektörerna eskalerat till ofattbara nivåer.

Redan 2009-04-17 anmärkte jag i skrivelse ställd till ansvarig för djurskyddet på länsstyrelsen i Skåne på Olssons och Hanssons attityd. Den enda åtgärd med anledning av denna skrivelse jag kunnat märka är det hot om att skriva fler sådana brev som Peter Stenberg yttrande 2009-05-11.

Jag nämnde initialt att trakasserierna eskalerat, och 2010-03-12 meddelade min son länsledning samt chefen för landsbygdsenheten att han avsåg polisanmäla Olsson och Hansson för trakasserier. Nu försöker Olsson och Hansson skrämma mig och min son till tystnad genom att hota att omhänderta mina djur. Trots sina förljugna protokoll kan Olsson och Hansson ingalunda motivera omhändertagandet med att djuren lider eller i övrigt mår dåligt utan anger som grund tre förelägganden som Simrishamns kommun utfärdat mot mig och som Hansson och Olsson påstår att jag brutit mot. Hansson har dock med uppsåt att tillfoga mig skada avsiktligt sorterat bort de dokument som visar att dessa förelägganden saknar stöd i lagen samt att Hansson själv 2008-12-16 avslutat ärendet som omfattade dessa förelägganden. Länsstyrelsen har innan ärendet med föreläggandena var avslutat och föreläggandena fortfarande gällde konstaterat att jag inte brutit mot dem, och jag måste nu uttrycka oro över den juridiska kompetensen på förvaltningen när man nu påstår att jag brutit mot förelägganden som ingalunda gäller.

Trots att jag bott på gården sedan 1981, själv byggt och byggt om alla utrymmen som hyser djur och verkar på gården veckans alla dagar kan jag inte avgöra var i mina hus alla Hanssons interiörbilder är tagna, och det är avgjort att samtliga Hanssons dokument daterade till efter 2009-08-28 rörande min djurhållning innehåller bilder på djur jag bevisligen inte äger. Man ser på Hanssons egna bilder hur hon och Stenberg har kört runt bland traktens betesdjur och sedan lagt bilder på dessa i min akt. Hansson och Olsson har i dokument från december 2009 påstått att jag hade en kalvförande Simmentalko och tre highland cattle-djur ute trots att jag bevisligen inte ägde någon kalvförande Simmentalko eller ens så många highlanddjur vid detta tillfälle.

Med anledning av den akut uppkomna situationen, den totala frånvaron av rättssäkerhet för såväl mig som mina nära och mina djur, och det lidande detta utgör för mig och min familj och riskerar att utgöra för mina djur tvingas jag därför begära att förvaltningsrätten omedelbart utfärdar ett interimistiskt beslut att förelägga länsstyrelsen i Skåne att låta ärende 282-874-10 förbli vilande tills vidare. Djurens situation och välbefinnande kan lätt kontrolleras genom jag även begär att distriktsveterinär- stationen i Tomelilla tills vidare förordnas som kontrollerande myndighet.

 


De påstår att lantbrukare skulle vara ett ensamt arbete. Jag tycker att det ränner folk här hela tiden.

Sen jag berättade för länsstyrelsen att jag skulle polisanmäla två av deras inspektörer gav de sig på i stort sett hela min släkt. Min fars yttrande när de blev jävligt sugna på att dammsuga hans stallar på djur:

Yttrande. Övervägande om omhändertagande.

Jag har under flertalet år blivit trakasserad av Peter Stenberg, Emma Hansson och Sverker Olsson. Trakasserier som sedan länsstyrelsen fick ansvar för nämnda inspektörerna årsskiftet 2008-2009 eskalerat. Det är faktum att all min tid och ork gåt åt för att värja mig och försöka försvara mig från inspektörernas allt mer lumpna tilltag och övertramp. Jag har stommen till ett stall för ungdjur och sinkor färdig men har i och med att jag fått lägga all tid på att försöka rätta till inspektörernas fel och värja mig från deras övergrepp inte haft möjlighet att bygga vidare. Även de inspektioner jag frekvent fått utstå har försummat mig i mitt arbete och i min planering och har även krävt mycket av mig psykiskt. Ett enda ord fel har fått stora följder. 2005 berättade jag eftersom jag tyckte det var positivt och ett tecken på utveckling att jag avsåg bygga om kalvstallet och tänkte söka investeringsstöd för detta. Det dröjde inte länge förrän Stenberg utfärdat ett föreläggande i syfte att förhindra mig att få stöd i min investering att förbättra djurhållningen. Stenberg måste varit medveten om att man inte får investeringsstöd beviljat om man är föremål för föreläggande.

Trakasserierna har som jag tidigare nämnt eskalerat och 2009-05-14 omhändertog Hansson och Stenberg 46 av mina nötkreatur. Omhändertagande av djur ska handla om att djuren efter verkställandet av beslutet ska få det bättre. Detta till trots använde Stenberg och Hansson mina djur och deras hälsa och välbefinnande som slagträ i ett angrepp på mig. Såväl Hansson och Stenberg som den veterinär de anlitat för att fantisera ihop ett veterinärutlåtande bortsåg fullständigt från att djuren efter verkställandet fick det sämre (se bilagor) och använde det mandat samhället gett dem för att förbättra för djuren för att bestraffa mig för den skrivelse jag tillsänt deras chef 2009-04-17. Värt att notera är att jag begärde att veterinären i fråga skulle åka med transporten till polisens omhändertagandeställe och som veterinär garantera att djuren fick det bättre där än här. Bilagda bilder talar för sig när det gäller inspektörernas prioritering värna djur kontra straffa mig. Även värt att notera är att djurskyddslagen säger att det är omhändertagande myndighet som har ansvar för de omhändertagna djurens välmående under omhändertagandeperioden.

Före omhändertagandet:
20090514. Bilden tagen två timmar innan Emma Hansson och Peter Stenberg tillsammans med polis och veterinär dundrar in och omhändertar djuren på bilden. Enligt veterinären har dessa kalvar (inte ens nio veckor gamla) inte fått mat och vatten på minst fyra veckor.
Bilden tagen två timmar innan Emma Hansson och Peter Stenberg tillsammans med polis och veterinär dundrar in och omhändertar djuren på bilden. Djuren lider enligt veterinären av dålig miljö, kan skada sig och har inte fått mat och vatten på minst fyra veckor.
Bilden tagen två timmar innan Emma Hansson och Peter Stenberg tillsammans med polis och veterinär dundrar in och omhändertar djuren på bilden. Enligt veterinären lider de av dålig miljö, har stora pälslösa fläckar, kraftiga ringormsutslag och har inte fått mat och vatten på fyra veckor.
Bilden tagen två timmar innan Emma Hansson och Peter Stenberg tillsammans med polis och veterinär dundrar in och omhändertar djuren på bilden. Enligt veterinären lider djuren av dålig miljö, kan skada sig, är i underhull och eftersatta och har inte fått mat och vatten på fyra veckor.

Efter fem veckor i polisens vård:
Djuren har precis blivit lossade efter att ha varit i polisens vård i fem veckor. Värt att notera är att veterinären som var med Emma Hansson och Peter Stenberg garanterade att djuren skulle få det bättre hos polisen än före omhändertagandet...
Djuren har precis blivit lossade efter att ha varit i polisens vård i fem veckor. Värt att notera är att veterinären som var med Emma Hansson och Peter Stenberg garanterade att djuren skulle få det bättre hos polisen än före omhändertagandet...
Djuren har precis blivit lossade efter att ha varit i polisens vård i fem veckor. Värt att notera är att veterinären som var med Emma Hansson och Peter Stenberg garanterade att djuren skulle få det bättre hos polisen än före omhändertagandet...

Sedan min son JO-anmälde Hansson och Stenberg, se bilaga, har Hansson och Olsson haft två veterinärer ute hos mig på fullständiga genomgångar av min djurhållning för att i förmodat syfte få dessa att styrka ett omhändertagande av mina djur. Hämndmotivet lyser klart igenom. Speciellt beaktande det faktum att anmälan ledde till att Hansson fick en erinran från JO för brott mot förvaltningslagens sextonde paragraf. Ingen av veterinärerna har förordat ett omhändertagande och jag vill berätta hur glad jag är att den veterinär som Stenberg och Hansson anlitade i maj 2009 inte längre är tillgänglig för deras smutsiga verksamhet.

Sedan min son meddelat myndigheten att han avsåg polisanmäla Hansson och Olsson har Hanssons och Olssons arbete att bringa mig, mina nära och mina djur skada intensifierats, och man hotar nu i syfte att skrämma mig och min son till tystnad alternativt hämnas för polisanmälan att omhänderta mina djur.

Trots sina förljugna protokoll har Olsson och Hansson inte kunnat styrka att djuren behöver omhändertas med grund i deras hälsa, situation eller något annat akut, utan har fantiserat ihop att jag skulle brutit mot förelägganden som Hansson och Stenberg själva som inspektörer i Simrishamns kommun utfärdat. Hansson har medvetet och i syfte att skada mig och mina djur sorterat bort det material som visar att jag trots att två av dessa förelägganden saknar stöd i lagen tagit dem till mig och ingalunda brutit mot något av dem och att jag inte brutit mot det tredje föreläggandet. Än mer allvarligt är att Hansson själv som inspektör i Simrishamns kommun 2008-12-16 avslutat ärendet med dessa förelägganden som hon nu i sin fantasi återupplivat och påstår att jag brutit mot. Se bilagorna. Skälen Hansson och Olsson redovisat i sitt övervägande att omhänderta mina djur saknar således fullständig legitimitet och kontakt med verkligheten.

Jag ställer mig således såväl frågande som avvisande till länsstyrelsens övervägande och vill även meddela att jag begärt hos förvaltningsrätten att länsstyrelsen föreläggs att låta ärendet förbli vilande tills min rättsäkerhet är någorlunda i paritet med vad lagen egentligen garanterar mig, samt att distriktsveterinärstationen i Tomelilla förordnas som tillsynsmyndighet vad gäller min djurhållning till dess att förutsättningar för en rimlig och laglig dialog för första gången sedan 2003 föreligger.


Däremot skriver ATL "Larm om ekorrar i danmark"

Ytterligare stämningshöjare. Min fars polisanmälningar mot Länsstyrelsen i Skåne:

Anmälan
Mot:               Sverker Olsson
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

                      Emma Hansson
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

                      Peter Stenberg
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

                                           

Jag och min familj har under flertalet år blivit trakasserade, förföljda, hotade och förtalade av Emma Hansson, Peter Stenberg och Sverker Olsson. Trakasserier som under det senaste året eskalerat. Jag ser nu ingen annan utväg än att polisanmäla deras kampanj mot mig.

Hansson och Stenberg har tillsammans och i samförstånd släppt ut djur ur sina boxar, drivit ut dem på logen i anslutning till stallet för att kunna ta arrangerade foton på djuren bland de föremål som jag förvarar på logen. Man kan på Hanssons egna bilder se hur djuren blir drivna.

2009-08-28 prejade Hansson min dotter med länsstyrelsens tjänstebil när min dotter skulle lämna gården.  Efter detta besök lät jag distriktsveterinär titta på min ena häst. Hon skrev ett utlåtande som löd att hästen förvisso var aningen svullen över höger carpus men mådde inte dåligt av det, klarade alla gångarter och mådde så bra en 30årig ponny bara kan göra. Jag skickar in kopia på veterinärutlåtandet till Hansson som kastar utlåtandet och skriver att veterinären anser att hästen bör avlivas.

Hansson har trots att hon lämnat kvitto till mig om att hon lagt dokument jag tillsänt henne till handlingarna kastat dem. Hansson förfalskar medvetet dokument i syfte att dölja sina egna lögner och övertramp samt smutskasta mig.

2010-03-12 bröt Hansson och Olsson mot det grundlagsstadgade skydd mot husrannsakan jag egentligen ska vara garanterad genom att trots att både jag och länsveterinär Eva Stenfelt-Thuresson uppmanat dem, och de två gånger till mig lämnat löfte om att inte företa någon inspektion trängt in i samtliga mina stallar.

Hela min familj har blivit trakasserad och förtalad av Hansson och Olsson, och i fredags uppmärksammade min son länsledning och chefen för landsbygdsavdelningen att han avsåg polisanmäla Hansson och Olsson för trakasserier. Agerandet från Olsson och Hansson var snabbt och skoningslöst då man gav sig på mig i syfte att skrämma min son till tystnad alternativt hämnas för hans polisanmälan. Hansson och Olsson har avgjort svårt att hålla isär min sons och min person. Man hotar nu mig att ta mina djur. Detta baserat på förelägganden som Hansson och Olsson påstår att Simrishamns kommun riktat mot mig. Jag har på film när Emma Hansson medger att hon är fullt medveten att dessa förelägganden saknar stöd i lagen men säger sen nonchalant att ”det spelar ingen roll”

Jag vill även anmäla den jävssituation som uppstått eftersom Hansson, Stenberg och Olsson klart och tydligt har ett tydligt intresse i att beslut och ärendegång har en viss riktning när det gäller mig och mina djur. Jag vill även uppmärksamma det brott mot den garanti om likvärdig bedömning för alla Sveriges djurhållare som djurskyddsförordningen egentligen ska utgöra.

Jag avser att under veckan som kommer komplettera anmälan med ytterligare anklagelser mot Hansson, Olsson och Stenberg samt med bevis för mina anklagelser.

Komplettering av anmälan

Jag har i skrivelse daterad till 2010-03-17 anmält länsstyrelsens Peter Stenberg, Emma Hansson samt Sverker Olsson. Bland annat för att man för att skrämma min son till tystnad efter han meddelat myndigheten att han avsåg anmäla Olsson och Hansson för trakasserier gett sig på mig. Man har hotat att ta mina djur med grund i att jag skulle brutit mot förelägganden utfärdade av Simrishamns kommun. Påståendet är en stor lögn då Emma Hansson själv avslutat ärendet som skulle omfatta dessa förelägganden 2008-12-16.

Hansson har således i tjänsten förfalskat dokument i syfte att bringa mig och min familj en enorm skada. Hon har ljugit i samtliga protokoll gällande min djurhållning hon fantiserat ihop under såväl 2009 som 2010, i de beslut och yrkanden hon under året utfärdat, hon har ljugit i såväl yttrande till länsrätt, kammarrätt och förmodligen regeringsrätt som inför sittande rätt. Hansson har missbrukat den förtroendeställning samhället gett henne i syfte att tillfoga mig, min familj och mina djur väsentlig skada.

Bevisning inkommer till polisen under nästa vecka.
Anmälan. Brott mot djurskyddslagen

Mot:               Sverker Olsson
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

                      Emma Hansson
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

Jag har tidigare skrivit om det grundlagsbrott jag blivit utsatt för av länsstyrelsens Emma Hansson och Sverker Olsson. Jag har sedan jag kunnat ta del av det förljugna protokoll Hansson och Olsson presterat gällande händelserna 2010-03-12 konstaterat att Hansson och Olsson inte bara brutit mot 2 kap. 6 § regeringsformen, utan även mot djurskyddslagen.

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen, RF, är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot bl.a. påtvingat kroppsligt ingrepp och husrannsakan. Grundlagsskyddet avseende husrannsakan gäller inte bara undersökning i hem utan även annan undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe (prop. 1973:90 s. 246). Enligt 2 kap. 12 § RF får skyddet enligt 2 kap. 6 § under vissa förutsättningar begränsas genom lag. Bestämmelser med sådan innebörd har bl.a. meddelats i djurskyddslagen (1988:534) och polislagen (1984:387).

1988:534 27 § säger att kontrollmyndighet på begäran har rätt att få ta del av handlingar och få 
tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör
djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover. 1988:534 27 § säger även att om
djurägaren vägrar inspektion får kontrollmyndighet ingalunda gå förbi djurägaren utan ska om man prompt vill
utföra inspektion tillkalla polis för att bistå med handräckning. Så var enligt Hanssons och Olssons egna dokument
inte fallet, utan man trängde trots att länsveterinär Eva Stenfelt-Thuresson uppmanat dem att inte och jag förbjudit
dem att företa någon inspektion, och de två gånger givit mig löfte om att inte företa någon inspektion.
Deras påstående att jag vägrade inspektion tillsammans med att de tillsänt mig en kontrollrapport från just när de
var förbjudna att utföra inspektion bevisar att de via överskridit sitt mandat och brutit mot djurskyddslagens 27 §.Jag vill därför anmäla länsstyrelsens djurskyddsinspektörer Emma Hansson samt Sverker Olsson för brott mot djurskyddslagen.

Förvånansvärt tyst i Land och ATL...

Sånt här förhöjer alltid stämningen:

Anmälan

Mot:               Sverker Olsson
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

                      Emma Hansson
                      Djurskyddshandläggare, länsstyrelsen i Skåne
                      281 96 KRISTIANSTAD

Hösten 2005 påstod Sverker Olsson som djurskyddsinspektör i Simrishamns kommun att jag dels var ägare till ett stort antal nötkreatur och dels att jag inte skötte dessa nöt. Sanningen är att jag inte ägde ett enda djur, inte ens en katt, vid denna tidpunkt. Olsson har fritt fantiserat ihop ett sex sidors dokument kring hur illa jag sköter mina djur och sedan faxat detta till min valberedning i LRF Ungdomen. Trots att jag inte ägde några djur, inte förfogade över eller hade ansvar för några, var Olssons lögner så omfattande att jag blev befriad från mitt uppdrag i LRF Ungdomens riksstyrelse och som vice ordf i LRF ungdomen i Skåne. Av rädsla för repressalier om jag vidtog någon åtgärd mot Olsson avstod ag från vidare agerande. Dessutom fick Olsson inte sitt förordnande som inspektör i Simrishamns kommun förlängt efter episoden jag ovan kort redovisat.

Nu har dock Olsson och Hansson, denna gång som inspektörer i länsstyrelsen Skånes regi, återigen påstått att jag äger djur jag inte äger. Man har hel felaktigt skrivit mig som ägare till mer än 100 nöt som jag inte äger. Något de med enkelhet borde kunna kontrollera i de dataregister som finns att tillgå över samtliga nötkreatur i Sverige. Jag har uppmärksammat Hansson på felet och bett dem rätta till detta. Hanssons svar var att jag inte sköter djuren, vilket i och för sig är korrekt men det finns många djur i Skåne som jag inte sköter, och hon har tillsänt mig ett övervägande om att förelägga mig att sköta dessa djur jag inte äger.

Jag har tagit väldigt illa vid mig av dessa trakasserier och ofredanden och i fredags meddelade jag länsledning och landsbygdsavdelningens chef att jag avsåg att polisanmäla Hansson och Olsson. Hansson och Olsson försöker nu skrämma mig till tystnad genom att 2010-03-16 ge sig på min far och med fantasier som grund hota att ta hans djur.

Jag känner mig väldigt ansatt och illa behandlad av Olsson och Hansson, inte minst med anledning av deras agerande sedan det blev känt att jag avsåg polisanmäla dem, och väljer därför att anmäla dessa två till polisen.Komplettering av anmälan.

Jag anmälde i skrivelse daterad till 2010-03-17 Emma Hansson samt Sverker Olsson, båda djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen i Skåne. Jag önskar härmed komplettera min anmälan avseende det övergrepp i rättsak jag upplever mig vara utsatt för sedan jag meddelat myndigheten att jag avser att polisanmäla Olsson och Hansson. Jag trodde först att man försökte komma åt mig genom att attackera min far men har nu förstått att Olsson och Hansson försöker kringgå det faktum att jag aldrig fått någon negativ kritik på min djurhållning genom att påstå att min far äger mina djur och att de således kan omhänderta mina djur genom att kommunicera ett beslut gällande mina djur med min far. Allt i syfte att skrämma mig till tystnad alternativt hämnas på grund av min polisanmälan.

 


RSS 2.0
Real Time Web Analytics